PAZIŅOJUMS PAR DABAS PARKA „ISTRA” PĀRVALDĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

 

AICINĀM IESAISTĪTIES UN IZTEIKT VIEDOKLI!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā biedrība ‘’Baltijas krasti’’ uzsāk jaunveidojamā dabas parka “Istra” pārvaldības plāna izstrādi.

Aicinām izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aizpildot   tiešsaistes anketu   vai drukātā formā klātienē, Istras pagasta bibliotēkā (anketu var atstāt bibliotēkā vai nosūtīt [email protected].). Anketas aizpildīšana iespējama arī zvanot uz tālruņa numuru +371 26468007. Minēto kontaktinformāciju var izmantot arī citiem jautājumiem vai ieteikumiem par jaunveidojamo dabas parku ‘’Istra’’.

Plānotais dabas parks ‘’Istra’’ atrodas Ludzas novada Istras pagastā. Plānots, ka tas ietvers dabas parku “Istras pauguraine”, dabas liegumu “Istras ezers” un dabas liegumu ‘’Istras staignāju meži’’, kā arī Škaunas ezeru, Dziļo ezeru, Audzeļu ezeru, un blakus esošās bioloģiski vērtīgās teritorijas, pārvaldības plānā izvērtējot to iekļaušanu apvienotā dabas parkā. ĪADT dabas parks ‘’Istras pauguraine’’ tika dibināts 1977. gadā un ir unikāls vēsturiski ģeogrāfisks komplekss, ko veido grēdu, morēnu pauguru un masīvu reljefs. Arī ĪADT dabas liegumu ‘’Istras ezers’’, izveidoja 1977. gadā ezera un tā salu aizsardzībai. Abas šīs ĪADT 2024. gadā tika iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Jaunveidojamā ‘’Istras’’ dabas parka teritorija kopā aizņem aptuveni 2228 ha un ietver arī vairākus citus Latvijai retus biotopus, kā lakstaugiem bagātus egļu mežus, skujkoku mežus uz osveida reljefa formām, ozolu mežus, staignāju mežus, eitrofus ezerus ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, distrofus ezerus un citus biotopus.

Dabas parka „Istra” izveides mērķis ir aizsargāt šī apvidus laika gaitā izveidojušās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, sekmējot arī sabiedrības izglītošanās un atpūtas iespējas.

Līdz šim īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) ir bijusi viena līmeņa dabas aizsardzības plānošana, izstrādājot dabas aizsardzības plānus pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. “LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros ir sagatavota jauna eksperimentāla kārtība dabas aizsardzības plānu izstrādei, kas tiks testēta jaunveidojamā dabas parka “Istra” pārvaldības plāna sagatavošanas laikā. Pārvaldības plāna būtiskākā daļa, kas attiecas uz ES nozīmes sugu un biotopu izpēti, novērtējumu un sugu un biotopu aizsardzības mērķu sasniegšanai atbilstošu apsaimniekošanas pasākumu plānošanu, ir ietverta plānu e-formā ģeotelpiskas datubāzes veidā. Papildus tam pārvaldības plānā paredzēts izvērtēt Latvijā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai nepieciešamos pasākumus, plānot tūrisma attīstību un apmeklētāju plūsmas, novērtēt ainaviskās kvalitātes.

Pārvaldības plāna izstrāde tiek veikta valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 “LIFE programma” projekta „Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” – LIFE-IP LatViaNature  (LIFE19 IPE/LV/000010) ietvaros.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Eversmuižas svētki 20.jūlijs

Eversmuiža , kas atrodas skaistā vietā, gleznainās Ilžas upes krastos, viena no dažām cietokšņa tipa muižām Latvijā ,ar bagātu vēsturi, aicina ciemos nākamo sestdien, 20.jūlijā plkst. 17.00. Eversmuižas svētki tiek